klimaya-reklam

KLİMALAR

Duvar Tipi Klima Çeşitleri

Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-16N3KVR
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-16N3KVR
Satış Fiyatı:  5.155,00 TL
Havale Fiyatı:  5.155,00 TL
Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-22SKVR-E
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-22SKVR-E
Satış Fiyatı:  5.420,00 TL
Havale Fiyatı:  4.878,00 TL
Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-10PKVP
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-10PKVP
Satış Fiyatı:  5.870,00 TL
Havale Fiyatı:  5.283,00 TL
Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-16SKVP2
Toshiba Duvar Tipi İnverter Klima RAS-16SKVP2
Satış Fiyatı:  6.210,00 TL
Havale Fiyatı:  5.589,00 TL
Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM566KRT
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM566KRT
Satış Fiyatı:  6.939,00 TL
Havale Fiyatı:  6.245,10 TL
Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM806KRT
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM806KRT
Satış Fiyatı:  7.467,00 TL
Havale Fiyatı:  6.720,30 TL
Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM566KRT
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM566KRT
Satış Fiyatı:  8.089,00 TL
Havale Fiyatı:  7.280,10 TL
Toshiba Klima
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM806KRT
Toshiba Duvar Tipi Dijital İnverter RAVSM806KRT
Satış Fiyatı:  10.006,00 TL
Havale Fiyatı:  9.005,40 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTYN35GX
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTYN35GX
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTYN25GX
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTYN25GX
Satış Fiyatı:  1.692,00 TL
Havale Fiyatı:  1.522,80 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTXN25LV
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTXN25LV
Satış Fiyatı:  2.435,00 TL
Havale Fiyatı:  2.313,25 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi Zhara İnverter Klima FTXB25A
Daikin Duvar Tipi Zhara İnverter Klima FTXB25A
Satış Fiyatı:  2.980,00 TL
Havale Fiyatı:  2.831,00 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTYN60L
Daikin Duvar Tipi On/Off Klima FTYN60L
Satış Fiyatı:  3.082,00 TL
Havale Fiyatı:  2.773,80 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi Zhara  İnverter Klima FTXB35A
Daikin Duvar Tipi Zhara İnverter Klima FTXB35A
Satış Fiyatı:  3.760,00 TL
Havale Fiyatı:  3.572,00 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi İnverter Klima FTXS50K
Daikin Duvar Tipi İnverter Klima FTXS50K
Satış Fiyatı:  6.510,00 TL
Havale Fiyatı:  6.184,50 TL
Daikin Klima
Daikin Duvar Tipi İnverter Klima FTXN25L9
Daikin Duvar Tipi İnverter Klima FTXN25L9
Satış Fiyatı:  2.690,00 TL
Havale Fiyatı:  2.555,50 TL